МБАЛ „Дева Мария”

Заедно следваме ясна посока!
Високотехнологична апаратура за образна диагностика, доставена в пакет при изпълнение на проект, получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма ”Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013г.