Работен проект
Екипът на Omnis притежава знанията, опита и енергията, необходими, за да се превърне предпроекта в реален модел.


Работният проект включва всички работни чертежи и детайли, след постигнато съгласуване и одобрение на фаза Идеен проект, по които ще се изпълняват отделните видове строително-монтажни работи. Той съдържа всички фази от идейния проект, но вече в работен вид. Служи за съгласуване на работата между всички инженерни специалности, интегрирането им в разработката на проекта, количествени и стойностни сметки, макети, мостри, компютърни анимации и много други решения по договорка с проектанта. Така се получава цялостно архитектурно решение в полза на инвеститора.