Идеен проектЕкипът на Omnis притежава знанията, опита и енергията, необходими, за да се превърне предпроекта в реален модел.

 
Идейният проект предлага вариантните решения преди фаза Работен проект, като се дава възможност за вземане на решения от страна на инвеститора в най-ранен етап от проекта. По този начин, проектът се предпазва от евентуални загуби или забавяния, както и се създават условия по-бързо да се получи „зелена светлина” за фаза Работен проект. 
 
Идейният проект съдържа чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения, включително ситуационно решение, разпределения с нанесени коти на оси и габарити на сградата, примерно обзавеждане, комуникации, фасади, обяснителна записка за предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на законовата рамка за безопасна, сигурна и достъпна за всички среда.  
 
Идейният проект се изработва в съответствие със скицата /визата/ и заданието за проектиране.