ЛицензиранеНие познаваме законовите и лицензионни изисквания в България. Екипът на Omnis поема всички ангажименти относно получаването на всички необходими за инвестиционния проект лицензи и разрешителни.


/ Осъществяване на контрол на качеството на образа съгласно наредба за условията и реда за осигуряване на защита на лицата от медицинско облъчване
/ Подготвяне на необходимата документация съгласно наредбата за радиационна защита при дейности с източник на йонизиращи лъчения
/ Подготовка и подаване на изискуема документация за лицензиране на апаратура с източник на йонизиращи лъчения от Агенция по ядрено регулиране, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергетика и подзаконовите актове по неговото прилагане.